BENDROSIOS

SLAUGOS KONSULTACIJŲ CENTRO „SIDABRA“ MOKYMŲ SĄLYGOS

1.     SĄVOKOS

1.1.    Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai ir būdai nustatyti privatumo politikoje https://sidabra.lt/content/2-privatumo-politika (toliau – „Privatumo politika“).

1.2.    Sidabra – Pardavėjo valdomas ir administruojamas slaugos ir konsultacijų centras SIDABRA.

1.3.  Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo valdoma ir administruojama Sidabra elektroninės prekybos parduotuvė, esanti svetainėje https://sidabra.lt.

1.4.    Taisyklės – bendrosios slaugos konsultacijų centro „Sidabra“ elektroninės prekybos taisyklės kaip prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir (arba) mokymų pirkimo – pardavimo sutarties dalis, skelbiamos viešai Interneto svetainėje, adresu https://sidabra.lt/content/37-prekybos-taisykles.

1.5.    Interneto svetainė https://sidabra.lt.

1.6.    Pardavėjas UAB TZMO Lietuva, juridinio asmens kodas 302704593, buveinės adresas Savanorių pr. 276-201, Kaunas, Lietuva.

1.7.    Pirkėjas – Elektroninėje parduotuvėje Paslaugas įsigijęs bet kuris fizinis asmuo.

1.8.    Paslauga arba Mokymai – Sidabra organizuojami slaugos ir (ar) kiti mokymų kursai, kuriuos Sidabra gali organizuoti savo nuožiūra gyvai pasirinktose patalpose ir (ar) nuotoliniu būdu Sidabra pasirinktomis elektroninės komunikacijos priemonėmis.

1.9.  Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma Paslaugų sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo momento pagal šių Bendrųjų mokymų sąlygų 3.1 punktą. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos dėl Paslaugų įsigijimo yra identiškos šių Bendrųjų mokymų sąlygų sąlygoms ir (arba) Taisyklėms (Taisyklės taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Bendrosios mokymų sąlygos) ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Bendrąsias mokymų sąlygas ir (ar) Taisykles.

1.10. Paskyra – individuali Naudotojo paskyra, per kurią Naudotojas, patvirtinęs, kad sutinka su Bendrosiomis mokymų sąlygomis, turi teisę įsigyti Paslaugas. Paskyroje saugomi Asmens duomenys, Užsakymų istorija ir (ar) kiti su Pirkėju susiję duomenys.

1.11. Bendrosios mokymų sąlygos – šios bendrosios Sidabra elektroninės prekybos taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų įsigijimą, Pirkėjo ir (ar) Pardavėjo teises ir pareigas ir kitas su Paslaugų įsigijimu ir vykdymu susijusius aspektus. Šios Bendrosios mokymų sąlygos yra Paslaugų sutarties dalis, skelbiamos viešai Interneto svetainėje.

1.12. Mokymo medžiaga – informacinė medžiaga (popierine, skaitmenine ar kita forma), kurią Pardavėjas gali pateikti Pirkėjams su Paslaugomis susijusioms reikmėms.

1.13. Mokymų įrašas – nuotolinių mokymų metu daromas vaizdo ir (ar) garso įrašas, įrašantis Mokymų metu Mokymus vedančio dėstytojo dėstomą garsinį ir vaizdinį turinį. Mokymų įrašas yra laikomas sudėtine Mokymo medžiagos dalimi. Naudotojas – asmuo, kuris naudojasi Elektronine parduotuve, susikurdamas individualią Elektroninės parduotuvės Paskyrą.

1.14. Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas užsakymas Elektroninėje parduotuvėje, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Paslaugos iš Pardavėjo.

1.15. Pažymėjimas – už tinkamą Mokymų išklausymą ir baigiamojo testo išlaikymą Pirkėjui išduodamas pažymėjimas, kurio įteikimas patvirtina asmens žinias, įgytas Mokymų metu.

2.     BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1.   Šios Bendrosios mokymų sąlygos yra Paslaugų sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Paslaugų, parduodamų Elektroninėje parduotuvėje, įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos bei atsakomybės sąlygos ir kitos su Paslaugų pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2.   Pirkėjai, siekdami įsigyti Paslaugų Elektroninėje parduotuvėje, privalo susipažinti su šiomis Bendrosiomis mokymų sąlygomis, kurios laikomos privaloma ir neatsiejama Sutarties dalimi.

2.3.  Pagrindinės Paslaugų, kurias naudotojai gali įsigyti Elektroninėje parduotuvėje, įsigijimo tvarka ir kitos susijusios taisyklės pirmiausiai nustatomos Bendrosiose mokymų sąlygose. Taisyklės (https://sidabra.lt/content/37-prekybos-taisykles)  taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Bendrosios mokymų sąlygos. Bet kuriuo atveju Pirkėjai, įsigydami Paslaugas iš Elektroninės parduotuvės, įsipareigoja susipažinti su Bendrųjų mokymų sąlygomis ir Taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis.

2.4.  Pirkėjas, užsiregistruodamas ir / arba pateikdamas Paslaugų įsigijimo Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Bendrosiomis mokymų sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs Bendrosiomis mokymų sąlygomis ir (ar) Taisyklėmis arba su jomis nesutinka.

2.5.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Bendrąsias mokymų sąlygas bei Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei veiklą prižiūrinčių institucijų rekomendacijas. Pirkėjui taikomos Bendrosios mokymų sąlygos ir (ar) Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir (ar) Bendrosiomis mokymų sąlygomis susipažinti kiekvieną kartą pateikiant naują Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.

3.     PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

3.1.  Kai Pirkėjas, išsirinkęs Elektroninėje parduotuvėje siūlomą Paslaugą, suformuoja krepšelį ir apmoka už visas krepšelyje nurodytas Paslaugas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta Sutartis.

3.2.  Paslaugos laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna registracijos į Mokymus patvirtinimą bei duomenis apie Mokymų datą ir laiką. Toks pranešimas Pirkėjui pateikiamas, t. y. Užsakymas pradedamas vykdyti, po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Pirkėjui taip pat elektroniniu paštu pateikiamos nuorodos į Užsakymo metu galiojančias Bendrąsias mokymų sąlygas ir (arba) Taisykles.

4.     MOKYMAI

4.1.  Pardavėjas organizuoja šiuos Mokymus:

4.1.1.Mokymus, kurių temos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir už kurių tinkamą išklausymą pagal šių Bendrųjų mokymų sąlygas yra išduodamas Pažymėjimas;

4.1.2. Kitus mokymus už kurių tinkamą išklausymą Pirkėjams nebus išduodamas sveikatos įstaigų pripažįstamas Pažymėjimas.

4.2.  Mokymuose gali dalyvauti tik tinkamą Naudotojo paskyrą susikūrę asmenys, kurie tinkamai ir laiku už Mokymus atsiskaitė su Pardavėju šių Bendrųjų mokymų sąlygų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.3.  Mokymus Pardavėjas turi teisę organizuoti nuotoliniu būdu per savo nuožiūra pasirinktas elektroninės komunikacijos priemones ir (arba) gyvų susitikimų metu Pardavėjo pasirinktose patalpose.

4.4.  Mokymus organizuojant nuotoliniu būdu gali būti daromas Mokymų įrašas, kuriame bus įrašoma tik Mokymų medžiaga (garsinis ir vaizdinis Mokymų medžiagos turinys). Mokymų įrašuose nebus renkami ir (ar) kaupiami Pirkėjų asmens duomenys (Pirkėjų balsų įrašai, atvaizdai, vardai, pavardės ir (ar) kiti duomenys).

4.5.  Po įvykusių Mokymų, Pardavėjas pateiks Pirkėjui aktyvią prisijungimo nuorodą į Mokymų įrašą, kuris bus prieinamas Pirkėjui per Pardavėjo atskirai nurodytą laikotarpį. Prieigos prie Mokymų įrašo galiojimo metu, Mokymų įrašo peržiūrų skaičius nėra ribojamas.

4.6.  Pirkėjas, išklausęs Mokymų įrašą, bet ne vėliau kaip iki prieigos prie Mokymų įrašo galiojimo pabaigos, turi teisę laikyti baigiamąjį testą šių Bendrųjų mokymų sąlygų 7 dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.7.  Pirkėjams gali būti pateikiama Mokymų medžiaga (įskaitant ir Mokymų įrašus). Visa Mokymo medžiaga priklauso tik Pardavėjui:

4.7.1.Intelektinės nuosavybės teisės į visą pateikiamą Mokymo medžiagą, įskaitant dizainą, grafikos kūrinius ir tekstą spausdintoje medžiagoje bei įgarsintuose ir nufilmuotuose internetiniuose seminaruose ir tinklaidėse, priklauso Pardavėjui arba įgytos pagal licencijas ir (arba) leidimus, kuriuos Pardavėjas gauna iš trečiųjų šalių;

4.7.2.Kai suteikiama prieiga prie Mokymo medžiagos, Pirkėjas gauna neišskirtinę, neperleidžiamą, neatšaukiamą licenciją naudoti Mokymo medžiagą. Be išankstinio Pardavėjo leidimo Mokymo medžiagos Pirkėjas neturi teisės jokiais būdais, visos ar dalimis kopijuoti, atkurti, įkelti, skelbti, demonstruoti ar į ją nukreipti nuorodomis. Bet kuris toks naudojimas yra draudžiamas ir šio draudimo nepaisymas yra laikomas Pardavėjo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

4.8.  Pardavėjas neatsako už Mokymų turinį ir (ar) pateikiamos informacijos bei Mokymų medžiagos teisingumą, kuriuos Mokymų metu Pirkėjams pateikia tretieji asmenys, kurie yra ne Pardavėjo darbuotojai (pavyzdžiui, lektoriai ir (ar) kiti Mokymus vedantys pranešėjai). Tuo atveju, kai Mokymus veda tretieji asmenys, kurie yra ne pardavėjo darbuotojai, Pardavėjas  nelaikomas atsakingu už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie galėtų kilti ir (ar) kilo dėl tokių trečiųjų asmenų Pirkėjui pateikto Mokymų turinio bei jų metu pateiktų patarimų/rekomendacijų ar pan.

4.9.  Pirkėjas supranta ir patvirtina, jog Mokymų metu pateikiama informacija, patarimai ir (ar) kiti duomenys yra informacinio ir rekomendacinio pobūdžio, todėl Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už Pirkėjo ir (ar) kitų asmenų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kurie galėtų kilti dėl šių Mokymų turinio bei jų metu pateiktų patarimų/rekomendacijų ar pan.

5.     MOKYMŲ ATSISAKYMAS, ATŠAUKIMAS, KEITIMAS

5.1.  Mokymų atsisakymas ar keitimas Pirkėjo iniciatyva

5.1.1.Pirkėjas gali bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Mokymų pradžios, 1 (vieną) kartą atsisakyti dalyvauti įsigytuose Mokymuose. Likus mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki Mokymų pradžios, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Mokymų šio punkto tvarka ir sąlygomis ir, atsisakius dalyvauti Mokymuose, prisiima visą dėl to kylančią riziką.

5.1.2. Bendrųjų mokymų sąlygų 5.1.1 punkto tvarka Pirkėjui atsisakius Mokymų ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Mokymų pradžios, Pirkėjas turi teisę pasirinkti kitus Elektroninėje parduotuvėje siūlomus Mokymus (organizuojamus gyvai ar nuotoliniu būdu), apie savo pasirinkimą pranešę Pardavėjui el. Paštu: [email protected] Pardavėjas negarantuoja, jog Pirkėjui atsisakius Mokymų, Elektroninėje parduotuvėje bus siūlomi tos pačios temos ar formos Mokymo kursai, t. y. Pirkėjas patvirtina, jog prisiima visą su Mokymu atsisakymu susijusią riziką ir supranta, jog ateityje atsisakytų Mokymų tematika ir (ar) tokiomis pačiomis sąlygomis gali būti neorganizuojami Mokymai.

5.1.3.Pirkėjas, atsisakęs Mokymų šių Bendrųjų mokymų sąlygų 5.1.2 punkto tvarka, turi teisę kitus Elektroninėje parduotuvėje siūlomus Mokymus pasirinkti per 1 (vieną) mėnesį nuo Mokymų atsisakymo dienos. Per šiame punkte nurodytą terminą Pirkėjui nepasirinkus kitų Elektroninėje Parduotuvėje siūlomų Mokymų, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisakė savo teisės pakeisti Mokymus, todėl Pirkėjui už Mokymus sumokėti pinigai negrąžinami ir dėl to Pirkėjas įsipareigoja nereikšti Pardavėjui jokių pretenzijų.

5.1.4.Pirkėjas turi teisę 1 (vieną) kartą keisti Mokymų datą ir (ar) temą, jeigu toks keitimas yra objektyviai įmanomas. Apie Mokymų keitimo datą ir (ar) temą Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu [email protected] arba nemokama linija 8 800 00226, darbo dienomis 10-18 val.

5.1.5.Pranešimą apie Mokymų keitimą pagal šių Bendrųjų mokymų sąlygų 5.1.4. punktą Pardavėjui Pirkėjas turi teisę pateikti likus ne vėliau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki Mokymų pradžios.

5.2.  Mokymų atšaukimas ir (ar) jų keitimas Pardavėjo iniciatyva

5.2.1.Pardavėjas turi teisę atšaukti Mokymus ir (arba) keisti dėstytojus, naujinti ar šalinti Mokymo kursų turinį.

5.2.2.Apie atšaukiamus Mokymus arba kitas pasikeitusias aplinkybes Pardavėjas informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki Mokymo pradžios, išskyrus, jei toks informavimas yra objektyviai neįmanomas (pavyzdžiui, Pardavėjas apie aplinkybes, kurios lemtų Mokymų atšaukimą sužinojo vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki Mokymų pradžios ir pan.). Pranešimas Pirkėjui pateikiamas Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.2.3.Mokymus atšaukus Pardavėjo iniciatyva, Pirkėjai turės teisę atšauktų Mokymų sumos verte pasirinkti kitus Elektroninėje parduotuvėje siūlomus Mokymus.

5.2.4.Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Mokymų atšaukimą ir (ar) sąlygų keitimą, jeigu toks Mokymų atšaukimas ir (ar) jų sąlygų keitimas buvo sąlygotas ne dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių ar Pardavėjo kaltės.

6.     TINKAMAS DALYVAVIMAS MOKYMUOSE

6.1.  Pirkėjas, įsigijęs Mokymus, nurodytus šių Bendrųjų mokymų sąlygų 4.1.1 punkte, įsipareigoja juos tinkamai išklausyti ir juose tinkamai dalyvauti. Tinkamu dalyvavimu tokiuose Mokymuose ir jų tinkamu išklausymu laikoma:

6.1.1.Tinkamas apmokėjimas už Mokymus šių Bendrųjų mokymų sąlygų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

6.1.2.Pirkėjo dalyvavimas Mokymuose pagal Pardavėjo ir (ar) Mokymus vedančių dėstytojų nustatytas taisykles ir terminus, įskaitant, bet neapsiribojant dalyvavimas Mokymuose laiku, tinkamas Mokymus vedančio dėstytojo nurodytų užduočių atlikimas arba viso Mokymų įrašo išklausymas ir panašiai.

6.1.3.Pardavėjo, trečiųjų asmenų teisių ir (ar) teisėtų interesų užtikrinimas, teisės aktų ir (ar) viešosios tvarkos reikalavimų laikymasis, įskaitant, bet neapsiribojant Mokymų medžiagos neplatinimas, nekoregavimas, nepublikavimas ir (ar) kitu būdu Mokymų medžiagos nepaskelbimas tretiesiems asmenims be išankstinio Pardavėjo sutikimo;

6.1.4.Visų saugumo taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant COVID-19 saugumo reikalavimų, priešgaisrinių apsaugos taisyklių, laikymasis.

6.1.5.Baigiamojo testo išlaikymas pagal šių Bendrųjų mokymo sąlygų 7.1 punkto sąlygas.

6.2.  Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo nutraukti dalyvavimą Mokymuose, jeigu Pirkėjas nesilaiko reikalavimų, nustatytų šių Bendrųjų mokymų sąlygų 6.1 punkte ir (arba) kitaip pažeidžia Pardavėjo ir (ar) trečiųjų asmenų teises. Tokiais atvejais, Pirkėjas laikomas neišklausęs Mokymų dėl savo kaltės, todėl už Mokymus sumokėti pinigai negrąžinami ir Pažymėjimas neišduodamas.

7.     BAIGIAMASIS TESTAS, PAŽYMĖJIMAS

7.1.  Mokymų, nurodytų Bendrųjų mokymų sąlygų 4.1.1 punkte, pabaigoje arba šių Bendrųjų mokymų sąlygų 4.6 punkte nurodytu atveju, Mokymų dalyvis (Pirkėjas) privalo išlaikyti baigiamąjį Mokymų testą. Baigiamasis testas laikomas išlaikytu, jei Mokymų dalyvis (Pirkėjas) įvykdė visas toliau nurodytas sąlygas:

7.1.1.Baigiamąjį Mokymų testą išlaikė per atskirai Pardavėjo nurodytą terminą;

7.1.2. Teisingai atsakė ne mažiau kaip 50 % (penkiasdešimt procentų) visų baigiamojo Mokymų testo klausimų.

7.1.3.Mokymuose tinkamai dalyvavo ir juos išklausė pagal šių Bendrųjų mokymų sąlygų 6.1.1 – 6.1.5 punktų sąlygas.

7.2.  Sėkmingai išlaikius baigiamąjį testą, Pirkėjui išduodamas Pažymėjimas, kurio įteikimas patvirtina Mokymų dalyvio žinias, įgytas Mokymų metu ir išklausytų Mokymų trukmę bei temą. Pažymėjimas Mokymų dalyviams pateikiamas jų nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.3.  Pirkėjui neteisingai atsakius į baigiamojo Mokymų testo klausimus kaip tai nustatyta šių Bendrųjų mokymų sąlygų 7.1.2 punkte, tačiau tinkamai įvykdžius Bendrųjų mokymų sąlygų 7.1.1. ir 7.1.3 punktuose nurodytas sąlygas, suteikiama galimybė 1 (vieną) kartą perlaikyti baigiamąjį Mokymų testą per 5 (penkias) darbo dienas nuo baigiamojo Mokymų testo neišlaikymo dienos. Jeigu Pirkėjas:

7.3.1.Perlaikant baigiamąjį Mokymų testą teisingai atsako į ne mažiau kaip 50% (penkiasdešimt procentų) visų baigiamojo Mokymų testo klausimų, Pirkėjui išduodamas Pažymėjimas;

7.3.2.Perlaikant baigiamąjį Mokymų testą neatsako į 50% (penkiasdešimt procentų) visų baigiamojo Mokymų testo klausimų, Pažymėjimas neišduodamas ir Pirkėjo sumokėti pinigai už Mokymus negrąžinami.

7.4.  Pirkėjui tinkamai nedalyvavus Mokymuose ir (ar) tinkamai jų neišklausius pagal šių Bendrųjų mokymų sąlygų 6.1 punktą, laikoma, jog Pirkėjas neišklausė Mokymų, todėl neturi teisės laikyti baigiamojo testo ir gauti Pažymėjimo. Pirkėjo sumokėti pinigai už Mokymus negrąžinami.

8.     SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

8.1.  Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, galioja iki Sutarties pasibaigimo pagal šias Bendrąsias mokymų sąlygas dienos. Sutartis pasibaigia ir Šalims neturi teisinės galios šiais atvejais:

8.1.1.     Visiškai įvykdomi Sutartimi prisiimti įsipareigojimai;

8.1.2.     Sutartis nutraukiama bendru Šalių susitarimu;

8.1.3.     Vienašališkai Pardavėjo iniciatyva ir savo nuožiūra nustatytais terminais, jeigu dėl Pirkėjo kaltės yra netinkamai vykdomi ir (ar) nevykdomi įsipareigojimai Pardavėjui pagal Sutartį (Bendrąsias mokymų sąlygas ir (ar) Taisykles) ir per papildomą Pardavėjo nustatytą terminą Pirkėjas nepašalina pažeidimų.

8.1.4.     Vienašališkai Pirkėjo iniciatyva, jeigu Pardavėjas iš esmės pažeidžia įsipareigojimus pagal Sutartį (Bendrąsias mokymų sąlygas ir (ar) Taisykles) ir per papildomą 30 (trisdešimt) darbo dienų terminą Pardavėjas nepašalina pažeidimų.

8.2.  Jei bet kuri Šalis dėl bet kokių priežasčių nutraukia Sutartį šių Bendrųjų mokymų sąlygų nustatyta tvarka, nuo Sutarties nutraukimo dienos panaikinama Paskyra Elektroninėje parduotuvėje.

9.     ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

9.1.   Pardavėjo atsakomybės sąlygos:

9.1.1.     Pardavėjas negarantuoja, kad Elektroninė parduotuvė, Mokymo kursai ir (ar) Mokymų įrašai, kuriais naudojasi Naudotojas (Pirkėjas), bus prieinamos, veiks nuolat ir tinkamai. Dėl techninių priežasčių galimi Elektroninės parduotuvės ir (arba) visų ar dalies Mokymų ir Mokymų įrašų veikimo sutrikimai ir (ar) kitos techninės kliūtys.

9.1.2.     Pardavėjas nelaikomas atsakingu už Elektroninės parduotuvės, Mokymų ir (ar) Mokymų įrašų neprieinamumą dėl techninio gedimo, trikdžio ir (ar) kitos priežasties. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas objektyviai įmanomas ir nuo jo priklausančias pastangas, kad tokie Elektroninės parduotuvės, Mokymų ir (ar) Mokymų įrašų sutrikimai būtų pašalinti.

9.1.3.     Pardavėjas nelaikomas atsakingu už Elektroninės parduotuvės, Mokymų ir (ar) Mokymų įrašų neprieinamumą dėl techninio gedimo, trikdžio ir (ar) kitos priežasties, kurios atsirado dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl nuo Pirkėjo paslaugų teikėjų priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, interneto ryšio, elektros ir (ar) kiti sutrikimai).

9.1.4.     Pardavėjas neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę ar specialiąją žalą (duomenų praradimą, finansinius nuostolius, pelno praradimą, galimybių netekimą), kurią Pirkėjas dėl bet kokios priežasties gali patirti naudodamas Elektroninę parduotuvę, Mokymus ir (ar) Mokymų įrašus, įskaitant, bet neapsiribojant priėjimą arba negalėjimą prieiti prie Elektroninės parduotuvės, Mokymų ir (ar) Mokymų įrašų ir (ar) jais naudotis.

9.1.5.     Pardavėjas nebus laikomas atsakingu už turinį, kurį pateikia Pirkėjas Paskyroje, Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) Mokymų metu.

9.2.  Pirkėjo atsakomybės sąlygos:

9.2.1.     Pirkėjas atsako už žalą tretiesiems asmenims, kuri kilo dėl Pirkėjo kaltės netinkamai naudojantis Elektronine parduotuve ir (ar) Mokymų įrašu,taip pat žalą, kuri kilo dėl šių Bendrųjų mokymų sąlygų ir (ar) Taisyklių nesilaikymo ir (ar) netinkamo jų laikymosi.

9.2.2.     Pirkėjas prisiima visą riziką dėl tinkamo dalyvavimo Mokymuose ir jų išklausymo, įskaitant, bet neapsiribojant, visą riziką dėl tinkamos įrangos ir (ar) kitų techninių pajėgumų turėjimo, reikalingų, kad Pirkėjas tinkamai sudalyvautų ir išklausytų Mokymus.

10.  FINANSINĖS SĄLYGOS

10.1. Naudojimasis Elektronine parduotuve yra nemokamas, tačiau už registraciją į konkrečius Pirkėjo pasirinktus Mokymus yra nustatomas mokestis. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Mokymo kursų kainą, tačiau Pardavėjas nereikalaus atlyginti padidintos Mokymų kainos, jeigu iki Mokymų kainos padidinimo Pirkėjas bus tinkamai ir laiku sumokėjęs už Mokymus.

11.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Pirkėjo duomenys Elektroninėje parduotuvėje tvarkomi pagal sąlygas, nustatytas Privatumo politikoje.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Bendrųjų mokymų sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per protingą terminą, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu 8 800 00226, darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 18 val. ir (arba) pateikdamas atsiliepimą nustatytoje atsiliepimo formoje Internetinėje svetainėje. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 (dešimt) darbo dienų.

11.5. Kilus problemoms dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. [email protected], tel. Nr. +370 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.

Product added to compare.