BENDROSIOS

SLAUGOS KONSULTACIJŲ CENTRO „SIDABRA“ ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

 

 

1.     SĄVOKOS

1.1.      Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai ir būdai nustatyti privatumo politikoje https://sidabra.lt/content/2-privatumo-politika (toliau – „Privatumo politika“).

1.2.      Taisyklės – šios bendrosios slaugos konsultacijų centro „Sidabra“ elektroninės prekybos taisyklės kaip prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir (arba) mokymų pirkimo – pardavimo sutarties dalis, skelbiamos viešai Interneto svetainėje.

1.3.      Pardavėjas – UAB TZMO Lietuva, juridinio asmens kodas 302704593, buveinės adresas Savanorių pr. 276-201, Kaunas, Lietuva.

1.4.      Sidabra – Pardavėjo valdomas ir administruojamas slaugos ir konsultacijų centras SIDABRA.

1.5.      Sidabra parduotuvė – Sidabra tinklo parduotuvė (-s), nurodyta (-os) Interneto svetainėje, kurioje (-se) parduodamos Prekės.

1.6.      Pirkėjas – bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, kuris perka ir (ar) užsisako prekių ir (ar) paslaugų Elektroninėje parduotuvėje  ar naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.7.      Paslaugos – Sidabra organizuojami mokymai ir kiti kursai;

1.8.      Bendrosios mokymų sąlygos – Paslaugų įsigijimą, jų teikimą ir kitas su Paslaugų teikimu susijusias nuostatas reglamentuojančios taisyklės, kurios skelbiamos viešai Internetinėje svetainėje: https://sidabra.lt/content/36-mokymu-salygos-ir-taisykles.

1.9.      Prekės – Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės;

1.10.   Elektroninė parduotuvė – Pardavėjo valdoma ir administruojama Sidabra elektroninės prekybos parduotuvė, esanti svetainėje https://sidabra.lt.

1.11.   Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas užsakymas Elektroninėje parduotuvėje, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės ir (arba) Paslaugos iš Pardavėjo.

1.12.   Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių ir (arba) Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo momento pagal šių Taisyklių 3.4 punkto sąlygas. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles ir (arba) Bendrąsias mokymų sąlygas (jeigu įsigyjamos Paslaugos).

1.13.   Interneto svetainė https://sidabra.lt

1.14.   Naudotojas – asmuo, kuris naudojasi Elektronine parduotuve (perkant Prekes ir (arba) Paslaugas) susikurdamas individualią Elektroninės parduotuvės Paskyrą.

1.15.   Vartotojas asmuo, kuris naudojasi Elektronine parduotuve (perkant Prekes) nesusikurdamas individualios Elektroninės parduotuvės Paskyros.

1.16.   Paskyra – individuali Naudotojo paskyra, per kurią Naudotojas, patvirtinęs, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir (ar) Bendrosiomis mokymų sąlygomis, turi teisę įsigyti Prekes ir (ar) Paslaugas. Paskyroje saugomi Asmens duomenys, Užsakymų istorija ir (ar) kiti su Pirkėju susiję duomenys.

2.     BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.   Šios Taisyklės yra Prekių ir (arba) Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Prekių ir Paslaugų, parduodamų Elektroninėje parduotuvėje, įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos bei atsakomybės sąlygos ir kitos su Prekių/ Paslaugų pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2.2.   Elektroninės parduotuvės lankytojai , siekdami pateikti Užsakymą ir įsigyti Prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, kurios laikomos privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dalimi.

2.3.   Paslaugų, kurias naudotojai gali įsigyti Elektroninėje parduotuvėje, įsigijimo tvarka ir kitos susijusios taisyklės nustatomos Bendrosiose mokymų sąlygose, kurios yra neatsiejama ir privaloma Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties, dalimi, t. y. Paslaugoms, pirmiausiai taikomos Bendrųjų mokymų sąlygos, o šių Taisyklių nuostatas taikomos papildomai, jeigu Bendrųjų mokymų sąlygos nenumatys specialių sąlygų. Elektroninės parduotuvės naudotojai, įsigydami Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei Bendrosiomis mokymų sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

2.4.   Pardavėjas turi teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar Prekės užsakomos vienu Užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais Užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo Užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.5.   Pirkėjas, susikurdamas Paskyrą ir / arba pateikdamas Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti Prekių ar Paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka.

2.6.   Elektroninė parduotuvė prekybą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tačiau neriboja kitų valstybių asmenims pirkti Prekes ir (ar) Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, jeigu toks Prekių ir (ar) Paslaugų pirkimas neprieštaraus galiojančių Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

2.7.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei veiklą prižiūrinčių institucijų rekomendacijas. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės ir (ar) Bendrosios mokymų sąlygos, galiojančios Užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir (ar) Bendrosiomis mokymų sąlygomis susipažinti kiekvieną kartą pateikiant naują Užsakymą Elektroninėje parduotuvėje.

3.     PREKIŲ UŽSAKYMAS, REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.   Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas užsisakyti Prekes Elektroninėje parduotuvėje, gali:

3.1.1.Elektronine parduotuve naudotis ir Prekes pirkti be registracijos, nesusikuriant individualios Elektroninės parduotuvės Paskyros, t. y. tapti Elektroninės parduotuvės Vartotoju (Paslaugų pirkimui taikomos registracijos taisyklės, nurodytos Bendrosiose mokymų sąlygose);

3.1.2.Naudotis Elektronine parduotuve užsiregistruojant Elektroninėje parduotuvėje ir susikuriant individualią Paskyrą vienu iš būdų, kuris nurodytas Elektroninėje parduotuvėje, t y. tapti Elektroninės parduotuvės Naudotoju;

3.2.   Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Elektroninės parduotuvės informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Prekių ir (ar) Paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Elektroninėje parduotuvėje tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.3.   Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę ir (ar) Paslaugą, suformuoja prekių krepšelį ir apmoka už visas prekių krepšelyje nurodytas Prekes ir (ar) Paslaugas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaryta pirkimo – pardavimo Sutartis.

3.4.   Prekės ir (arba) Paslaugos laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo Užsakymas yra pradėtas vykdyti. Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Kartu su pranešimu, jog Užsakymas pradėtas vykdytas, Pirkėjui elektroniniu paštu pateikiamos nuorodos į galiojančias Taisykles ir (ar) Bendrąsias mokymų sąlygas.

4.     NAUDOTOJO PASKYRA, REGISTRACIJOS SĄLYGOS

4.1.   Elektroninės parduotuvės lankytojui, sėkmingai prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje pagal šių Taisyklių 3.1.2 punktą, sukuriama individuali Naudotojo Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti šiais būdais:

4.1.1.Įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį;

4.1.2.Naudodamas Facebook anketos duomenis;

4.1.3.Kitais Elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

4.2.   Naudotojas, atitinkamuose Elektroninės parduotuvės informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam Prekių ir (ar) Paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Elektroninėje parduotuvėje tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.3.   Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant Užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, Užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ir (ar) netikslumo.

4.4.   Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir (ar) Paskyra.

4.5.   Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje keisti ir papildyti duomenis ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo Paskyrą.

5.     NAUDOTOJO PASKYROS SUSTABDYMAS, PAŠALINIMAS

5.1.   Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti Paskyros veikimą, pateikdamas laisvos formos prašymą dėl tokio Paskyros sustabdymo el. paštu, adresu [email protected] arba tokį prašymą pateikdamas per Paskyrą. Naudotojui šiame punkte nurodytais būdais pateikus prašymą dėl Paskyros sustabdymo, Pardavėjas per protingą terminą sustabdo Paskyros veikimą.

5.2.   Sustabdžius Paskyros veikimą pagal šių Taisyklių 5.1 punktą, Paskyra nėra pašalinama iš Elektroninės parduotuvės. Naudotojas, siekdamas, kad Paskyra vėl būtų aktyvuota, turi teisę pateikti Pardavėjui prašymą aktyvuoti Paskyrą el. paštu [email protected]. Pardavėjas aktyvina Paskyrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos.

5.3.   Paskyra taip pat gali būti sustabdoma ir Pardavėjo iniciatyva, jeigu Naudotojas Paskyra nesinaudoja ir (ar) prie jos neprisijungia 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Užsakymo pateikimo dienos arba nuo Paskyros registracijos dienos (jeigu nebuvo pateiktas nei vienas Užsakymas). Pardavėjas prieš sustabdydamas Paskyrą šio punkto sąlygomis, pateikia Naudotojui pranešimą apie ketinamą Paskyros sustabdymą ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki Paskyros sustabdymo dienos. Jeigu Pirkėjas nesiima jokių veiksmų, siekdamas, kad Paskyra nebūtų sustabdyta, Pardavėjas šią Paskyrą sustabdo.

5.4.   Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pateikti prašymą Pardavėjui panaikinti jo Paskyrą. Prašymą dėl Paskyros panaikinimo Pirkėjui turi pateikti Pardavėjui el. paštu [email protected] arba tokį prašymą pateikiant per Paskyrą. Paskyra pašalinama per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5.5.   Pardavėjas turi teisę pašalinti Paskyrą savo iniciatyva šiais atvejais:

5.5.1.Pirkėjo paskyra buvo sustabdyta pagal šių Taisyklių 5.2 punktą ir Pirkėjas per 18 (aštuoniolika) mėnesių nepateikė jokio prašymo Pardavėjui ir (ar) nesiėmė jokių kitų veiksmų dėl Paskyros aktyvavimo;

5.5.2.Jeigu Pirkėjas pažeidžia šias Bendrąsias mokymų sąlygas ir (ar) Taisykles.

6.     ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.   Pirkėjo teisės ir pareigos:

6.1.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes bei užsisakyti Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir (ar) Bendrųjų mokymų sąlygų nustatyta tvarka;

6.1.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių ir (ar) Bendrųjų mokymų sąlygų nustatyta tvarka;

6.1.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka;

6.1.4.Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes Taisyklių nustatyta tvarka;

6.1.5.Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Bendrosiose mokymų sąlygose, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

6.1.6.Pirkėjas įsipareigoja laiku ir tinkamai sumokėti už užsisakytas Prekes ir (ar) Paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;

6.1.7.Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Bendrųjų mokymų sąlygų, Privatumo politikoje ir kitų sąlygų, viešai paskelbtų Elektroninėje parduotuvėje;

6.1.8.Pirkėjas įsipareigoja Elektroninėje parduotuvėje atnaujinti Naudotojo Paskyros duomenis, jeigu šie duomenys pasikeistų;

6.2.   Pardavėjo teisės ir pareigos:

6.2.1.Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo panaikinti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už Prekes ir (ar) Paslaugas per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos;

6.2.2.Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo Užsakymas gali būti panaikinamas neįspėjus iš anksto, jei: i) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo pateikimo; arba ii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu; arba iii) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui;

6.2.3.Pardavėjas turi teisę laikinai sustabdyti arba neterminuotai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo;

6.2.4.Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės Naudotojo  Paskyrą, jeigu Elektroninės parduotuvės Naudotojas siekia pakenkti Pardavėjo, Sidabra ir (ar) Elektroninės parduotuvės stabiliam darbui ar atlieka kitokio pobūdžio neteisėtus veiksmus.

6.2.5.Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Elektroninėje parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje;

6.2.6.Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes (Paslaugų pateikimui ir (ar) kompensacijai už jas taikomos Bendrųjų mokymų sąlygos);

6.2.7.Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, Pardavėjas gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką Prekę, kurią parduoda tas pats Prekės gamintojas, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista į panašią ar analogišką to paties gamintojo Prekę. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, panaikinant Pirkėjo pateiktą Užsakymą.

6.2.8.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse, Bendrosiose mokymų sąlygose ir (ar) kituose Pardavėjo nustatytose sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

6.3.   PREKIŲ/ PASLAUGŲ KAINA, APMOKĖJIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

6.3.1.Už užsakytas Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas kiekvienu konkrečiu atveju gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam Užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdų sąrašas nurodomas Elektroninėje parduotuvėje prie atitinkamo Užsakymo):

6.3.1.1.   naudojantis elektronine bankininkyste;

6.3.1.2.   banko kortele Prekių atsiėmimo metu Sidabra parduotuvėje

6.3.1.3.   kitais Elektroninėje parduotuvėje nustatytais būdais.

6.3.2.Užsisakydamas arba pirkdamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už Prekes atsiskaityti tokiais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

6.3.3.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių / Paslaugų pirkimo dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM sąskaitos faktūros ir (ar) kiti dokumentai, gali būti pateikiami fiziniu būdu kartu su Prekėmis arba Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo arba pateikiama Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo paskyroje (jeigu Pirkėjo paskyra sukuriama). PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

6.3.4.Prekių ir (ar) Paslaugų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą šių Taisyklių nustatytu būdu ir sąlygomis, gali keistis tik esant objektyvioms priežastims, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Prekės / Paslaugos kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei šio punkto sąlygomis pasikeitus Prekės / Paslaugos kainai Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per Elektroninę parduotuvę per 2 (dvi) darbo dienas. Panaikinus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą už Užsakymą.

7.     PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1.   Pirkėjas gali atsiimti prekes vienu iš žemiau nurodytų būdų:

7.1.1.Atsiimant Prekes Sidabra parduotuvėje;

7.1.2.Atsiimant Prekes pasirinktame paštomate; ;

7.1.3.Pirkėjo nurodytu adresu Prekes pristatant kurjeriui;

7.1.4.Kitais Elektroninėje parduotuvėje nurodytais pristatymo būdais.

7.2.   Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiimti Prekes Sidabra parduotuvėje, Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1.Atsiimti Prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo el. paštu Pirkėjui pateikto pranešimo, jog Prekes galima atsiimti Sidabra fizinėje parduotuvėje dienos. Pirkėjui neatsiėmus Prekių per šiame punkte nurodytą terminą, Pardavėjas išsiunčia pakartotinį pranešimą Pirkėjui apie neatsiimtas Prekes ir Pirkėjui neatsiėmus šių Prekių per 2 (dvi) darbo dienas nuo pakartotinio pranešimo išsiuntimo dienos, laikoma, jog Pirkėjas tinkamai ir laiku neatsiėmė Prekių pagal šių Taisyklių 7.6 punktą.

7.3.   Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiimti Prekes paštomate, Pirkėjas įsipareigoja:

7.3.1.Laiku ir tinkamai atsiimti Prekes pagal trečiųjų asmenų, teikiančių Prekių saugojimo paslaugas paštomate, sąlygas ir tvarką. Laiku ir tinkamai neatsiėmus Prekių iš paštomato, taikomos šių Taisyklių 7.6 punkto sąlygos.

7.4.   Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka, jog Prekės būtų pristatytos kurjerio pagalba, Pirkėjas įsipareigoja:

7.4.1.Nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir su kurjeriu susitarti tinkamą Prekių pristatymo datą ir laiką;

7.4.2.Prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas Prekių asmeniškai nepriima (nors Prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu), Pardavėjas turi teisę perduoti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.5.   Pirkėjas supranta, jog Pardavėjas neteikia Prekių pristatymo paslaugų, todėl dėl tokio Prekių pristatymo sudarys paslaugų sutartis su trečiaisiais asmenimis. Pardavėjas jokiais atvejais neatsako už trečiųjų asmenų netinkamai suteiktas ir (ar) nesuteiktas Prekių pristatymo paslaugas ir visos pretenzijos dėl netinkamai pristatytų ir (ar) nepristatytų Prekių teikiamos tretiesiems asmenims tiesiogiai.

7.6.   Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pirkėjui teikiamas pakartotinis pranešimas apie neatsiimtas Prekes, t. y. Pardavėjas el. paštu išsiunčia pakartotinį pranešimą arba kitais būdais informuoja Pirkėją apie neatsiimtas Prekes ir Pirkėjui neatsiėmus šių Prekių per 2 (dvi) darbo dienas nuo pakartotinio Pirkėjo informavimo dienos, laikoma, jog Užsakymas yra panaikintas, o Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius visus trečiųjų asmenų taikomus mokesčius ar kitas su atitinkamo Užsakymo vykdymu susijusias išlaidas.

7.7.   Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduodama Pirkėjui.

8.     PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

8.1.   Kiekvienos Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje parduodamos Prekės savybės nurodomos kiekvienos Prekės aprašyme.

8.2.   Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių Prekių atžvilgiu nustato Prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8.3.   Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų.

8.4.   Įsigijus nekokybiškas Prekes, Pirkėjas turi visas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatyme ir kituose aktualiuose teisės aktuose taikomas teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

8.4.1.Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas per 14 (keturiolikos) dienų terminą turi teisę reikalauti Pardavėjo nekokybišką Prekę pataisyti arba pakeisti tinkamos kokybės Preke;

8.4.2.Pardavėjui nepataisius Prekės ar jos nepakeitus per 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti Prekės kainą arba nutraukti Sutartį.

8.5.   Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu Prekės trūkumai yra neesminiai, nedarantys įtakos Prekės funkcinėms savybėms, tinkamam naudojimui ir (ar) nekeičia Prekės išvaizdos. Pardavėjui pripažinus, kad Prekės trūkumai yra esminiai, Pardavėjas per protingą terminą savo sąskaita atliks Prekės pataisymą ar pakeitimą.

8.6.   Jeigu Prekės trūkumas bus Pardavėjo pripažintas esminiu, Pirkėjas, nesilaikydamas šių Taisyklių 8.4.1 – 8.4.2 punktuose nustatytų sąlygų, turės teisę reikalauti nutraukti Sutartį ir susigrąžinti Prekės kainą arba reikalauti sumažinti Prekės kainą.

9.     SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

9.1.   Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas Prekes, atsisakydamas sudarytos Sutarties visų arba dalies Užsakyme esančių Prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi:

9.1.1.ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie Sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu [email protected] (kai Prekes įsigyja Vartotojas, nesusikūręs Paskyros) arba informuodamas per Paskyrą (kai Prekes įsigyja Naudotojas, susikūręs Paskyrą), užpildydamas jam pateiktą Sutarties atsisakymo formą; ir

9.1.2.ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie Sutarties atsisakymą dienos, kaip tai nustatyta Taisyklių 9.1.1. punkte, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais,, jeigu tokie dokumentai buvo Pirkėjui perduoti kartu su Preke.

9.2.   Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus su Preke susijusius dokumentus (jei buvo išduoti). Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

9.3.   Šių Taisyklių tvarka ir sąlygomis grąžinant Pirkėjui už Prekes bei jų pristatymą Pirkėjui sumokėtus pinigus, pinigai per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

9.4.   Jeigu grąžinamos Prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už Prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl Prekių pristatymo patirtas išlaidas.

10.  ATSAKOMYBĖ

10.1.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas Elektroninės parduotuvės registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

10.2.   Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus Elektroninėje parduotuvėje.

10.3.   Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie Elektroninės parduotuvės ir tolesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas laiko, jog Elektroninėje parduotuvėje veiksmus atliko tinkamas Pirkėjas.

10.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir neturi pareigos atlyginti kilusios žalos nei Pirkėjui, nei kitiems tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Bendrosiomis mokymų sąlygomis, Privatumo politika ir (ar) kitomis viešai Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje skelbiamomis taisyklėmis bei nesilaikė ir (ar) netinkamai laikėsi šiame punkte nurodytų dokumentų sąlygų.

10.5.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2.   Pirkėjo duomenys Elektroninėje parduotuvėje tvarkomi pagal sąlygas, nustatytas Privatumo politikoje.

11.3.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per protingą terminą, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.4.   Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu8 800 00226 , darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 18 val. ir (arba) pateikdamas atsiliepimą nustatytoje atsiliepimo formoje Internetinėje svetainėje. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 (dešimt) darbo dienų.

11.5.   Kilus problemoms dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės ar Paslaugos, kreipkitės el. paštu [email protected]. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu [email protected], tel. Nr. +370 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.

Product added to compare.