SLAUGOS IR KONSULTACIJŲ CENTRO „SIDABRA“ PRIVATUMO POLITIKA

2021 m. birželio 01 d. redakcija

1.       Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas (toliau – „Privatumo politika“) nustato pagrindinius UAB „TZMO Lietuva“, juridinio asmens kodas – 302704593, buveinės adresas – Savanorių pr. 276-201, Kaunas, Lietuva (toliau – „Bendrovė“) atliekamo Jūsų (toliau – „Klientas“ arba „Jūs“) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus Jums naudojantis bet kokiomis Slaugos ir konsultacijų centro „Sidabra“ Jums teikiamomis paslaugomis ar tiekiamomis prekėmis (tiesiogiai ar per šią interneto svetainę https://sidabra.lt/ (toliau – „Interneto svetainė“)).

 

Privatumo politika skirta numatyti Bendrovės veiklos principus, kuriais siekiama apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir naudojimo.

 

Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

Bendrovė užtikrina Jūsų Asmens duomenų, pateiktų naudojantis Bendrovės prekėmis ar paslaugomis ir Interneto svetainės priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.

Naudodamasis Bendrovės Interneto svetaine ir/ar Bendrovės paslaugomis ar prekėmis, Jūs patvirtinate, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė šią Privatumo politiką ir ją supratote bei esate informuoti, jog Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Taip pat Klientas patvirtina, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs bei keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, Klientas privalo pateikti teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui.

2.       Privatumo politikos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka, naudojasi ar domisi mūsų paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba bet kokiu būdu naudojasi Bendrovės paslaugomis ir ar kitokiu būdu yra susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar prekėmis, įskaitant išreiškia norą dalyvauti arba dalyvauja Bendrovės organizuojamuose mokymuose ir/ar kituose reginiuose. 

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

3.       Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

·     Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

·     Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

·     Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. šios politikos 4 skyriuje nurodytais pagrindais. 

·     Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

·     Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

·     Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

·     Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

4.       Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Kliento Asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

 

·      Sutarties sudarymas bei vykdymas;

·     Bendrovės prisiimti teisiniai įsipareigojimai tiek pagal sutartis, tiek pagal galiojančius teisės aktus;

·     Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti teikiamų teisinių paslaugų kokybę arba kitą teisėtą interesą, už kurį duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

·     Teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas;

·     Kliento sutikimas.

5.       Renkamos informacijos pobūdis

Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos Kliento duomenis:

·     pagrindinė Kliento informacija: vardas, pavardė, gimimo data, adresas (buveinė), telefono numeris, el. pašto adresas, parašas;

·     informacija apie Kliento įsigyjamas paslaugas ir prekes: informacija apie teikiamas paslaugas, prekes ir jų naudojimo trukmę, su kokybės vertinimu susijusi informacija;

·     informacija apie atsiskaitymus už paslaugas ir prekes: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas, informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);

·     informaciją apie Kliento sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros: informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl reklaminės (naujienos, programos pasiūlymai, akcijos, kvietimai į renginius ir pan.) informacijos gavimo, dalyvavimo nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims. Asmenims, kurie yra jaunesni negu 14 metų, tiesioginės rinkodaros pasiūlymai teikiami tik gavus tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą;

·     komunikacijos ir Klientų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą Bendrovės tinklalapiuose bei savitarnos svetainėse (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); susirašinėjimo su Bendrove informacija (per savitarną, el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Kliento kreipimaisi ir Bendrovės atsakymai dėl spręstinų klausimų;

·     kiti duomenys: duomenys surinkti iš kitų teisėtų šaltinių, nepatenkantys į aukščiau nurodytas kategorijas (prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius).

6.       Duomenis tvarkymo tikslai

Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Renkamus duomenis Bendrovė naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums savo paslaugas ir prekes, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją bei apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus.

Informacijos tvarkymo tikslai:

·     sutarties sudarymui ir vykdymui (prekių/paslaugų teikimui), jų kokybės užtikrinimui bei Klientų aptarnavimui ir informacijos teikimui;

·     tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);

·     buhalterinei apskaitai;

·     teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, skolos valdymui ir išieškojimui;

·     Bendrovės Interneto svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;

·     teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;

·     kitiems tikslams, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Asmens duomenis, jei tam Bendrovė yra gavusi duomenų subjekto sutikimą, arba kai Asmens duomenis Bendrovė turi tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso, arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Nepriklausomai nuo to, kokiu būdu Bendrovė surinko ar gavo Asmens duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, įgyvendinimą. Kliento Asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas Asmens duomenų konfidencialumas, slaptumas ir vientisumas.

7.       Duomenų surinkimo būdai

Informaciją apie Jus gaunama ir renkama šiais būdais:

·     Informaciją Bendrovei pateikiate patys (pvz., pildant Bendrovės paraiškas (internetines ar popierines), sutartis ir/ar kitus dokumentus (įskaitant per mūsų partnerius), mūsų Interneto svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, kitomis ryšio priemonėmis), kai tokią informaciją įpareigoja pateikti teisės aktai arba kai tokią informaciją pateikiate savanoriškai.

·     Automatiškai, kai naudojatės Bendrovės svetaine – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas (detaliau žr. Privatumo politikos 11 skyrių);

·     Kliento sutikimo pagrindu informaciją apie Klientą Bendrovė gali gauti iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Instagram Inc. Youtube Inc.

8.       Duomenų tvarkymo trukmė

Stengėmės Asmens duomenis tvarkyti tik tiek laiko, kiek tai reikalinga Bendrovės tikslams pasiekti, tačiau nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų Asmens duomenų saugojimo terminų.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, Bendrovėje Asmens duomenys yra tvarkomi tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Asmens duomenų saugojimo teisinį pagrindą, teisėtą tikslą bei Asmens duomenų tvarkymo principus. Pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, Asmens duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

9.       Duomenų perdavimas

Bendrovė Klientams teikdama paslaugas ir vykdydama kitą savo veiklą tam tikrais atvejais turi perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims.

Taip pat Bendrovė, siekdama užtikrinti savo teikiamų paslaugų ir Interneto svetainės funkcines galimybes naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Tokiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei savo paslaugas, Asmens duomenų perdavimas bus ribojamas iki minimalių apimčių, būtinų užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti šiems duomenų gavėjams:

·     Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjai, buhalteriai, auditoriai, konsultantai, ir pan.). Duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų Asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti Asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir duomenų tvarkytojų (ar subrangovų – esant Bendrovės sutikimui) dėl duomenų tvarkymo. 

·     Kitiems duomenų valdytojams, kurie teikia paslaugas Bendrovei ir tvarko Jūsų duomenis savo vardu, nustatydami asmens duomenų tvarkymo principus, tinkamas technines ir administracines priemones, saugojimo ir sunaikinimo terminus bei užtikrindami Jūsų asmens duomenų konfidencialumą (pvz., siuntimo ir transportavimo paslaugų teikėjai).

·     Mokėjimo paslaugų teikėjams.

·     Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus.

·     Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo. 

Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda Jūsų asmens duomenis, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių, dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

10.    Kokios Jūsų turimos teisės?

Klientas turi šias teises:

·     susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Bendrovės atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;

·     gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;

·     gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;

·     reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;

·     reikalauti ištrinti savo, kaip Bendrovės Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;

·     reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė išanalizuos, ar Klientas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;

·     nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

·     nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;

·     nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;

·     atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis.

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Klientams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis.

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis.

Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Bendrovė rekomenduoja, prieš teikiant oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Bendrove (info@sidabra.lt), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

11.    Slapukų naudojimas Interneto svetainėje

Bendrovė, siekdama pagerinti lankymosi Interneto svetainėje kokybę, joje gali naudoti slapukus – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės Interneto svetainėje, padeda rinkti statistinius duomenis apie Interneto svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti Interneto svetainėje. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus Asmens duomenis.

Slapukai skirstomi į privalomus ir papildomus. Privalomi slapukai yra būtini norint naršyti ir naudotis Interneto svetaine ir jos funkcijomis. Be privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikrų Interneto svetainės puslapių, o Internetinė svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Privalomi slapukai  nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės Interneto svetainėje. Prie privalomų slapukų priskiriami:

Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

Griežtai privalomas slapukas

_gid

Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti vartotojus

24 valandos

 

Papildomi slapukai leidžia pritaikyti Interneto svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius. Tokie slapukai naudojami tam, kad įsiminti Jūsų pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteikti personalizuotas ar patobulintas pasirinktas funkcijas, tam, kad kitą kartą apsilankius svetainėje nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Papildomi slapukai suteikia Bendrovei informaciją apie tai kaip dažnai lankotės Interneto svetainėje, kiek laiko joje praleidžiate, kaip dažnai naudojamasi Interneto svetainės funkcijomis. Tai leidžia Bendrovei tobulinti Interneto svetainės struktūrą, naršymą, kad naudojimasis būtų kaip įmanoma patogesnis vartotojui. Prie papildomų slapukų priskiriami:

Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

Trečiųjų šalių slapukas

_ga

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

2 metai

Trečiųjų šalių slapukai

__tawkuuid, TawkConnectionTime

Šie slapukai naudojami siekiant įsiminti vartotoją tam, jog vartotojui grįžus jis galėtų pratęsti pokalbį – taip gerinant vartotojo patirtį besilankant svetainėje.

6 mėnesiai

Trečiųjų šalių slapukas

__cfduid

Šis slapukas naudojamas siekiant sekti, ar svetainės lankytojas nėra kenkėjiška programa

1 mėnuo

Trečiųjų šalių slapukas

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.

Naršymo seanso metu

Trečiųjų šalių slapukas

_ga_gtag_UA_107189112_1

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ generuoti anoniminius statistinius duomenis apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetainė.

1 minutė

 

Jums nesutikus į kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį įrašyti Google slapukus, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti/išjungti juos po vieną, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus Google slapukus, įskaitant informaciją apie slapukų naudojimą bei jų pašalinimą, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

12.    Asmens duomenų atnaujinimas

Bendrovė užtikrina Jūsų Asmens duomenų tikslumą ir naujumą, todėl Bendrovė maloniai Jūsų prašo informuoti apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

13.    Privatumo politikos atnaujinimas

Kilus poreikiui Privatumo politika gali būti atnaujinama – archyve yra išsaugotos ankstesnės šios Privatumo politikos versijos Jūsų susipažinimui, o esant esminių Privatumo politikos pakeitimų – stengsimės apie juos tiesiogiai informuoti Klientus. Bendrovės Interneto svetainės Privatumo politikos skiltyje pateikiama naujausia Privatumo politikos versija kartu nurodant redakcijos datą.

14.    Kontaktiniai duomenys

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo kontaktais žemiau:

El. paštas: info@sidabra.lt

Kontaktiniai asmenys: SIDABRA slaugos konsultacijų centro vadovė Nereta Stanislovienė

Nemokama linija: 8 800 00226

Adresas: Savanorių pr. 284, Kaunas

15.    Kita informacija

Bendrovės Interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.

Product added to compare.